معرفی شهرستان مشهد

شهرستان مشهد در موقعیت جغرافیایی  حدود ده هزار و چهارصد و پنجاه متر وسعت و با ارتفاع نهصد و هشتاد متر از سطح دریاهای آزاد ، در بخش شمال شرقی ایران واقع شده . مساحت بین  جاده ای شهرستان مشهد تا تهران هشت صد و نود و دو  کیلومتر می باشد. شهرستان مشهد تکامل یافته ی شهر کوچک سنباد می باشد که بعد از شهادت امام هشتم شیعیان و به خاک سپردن ایشان در آنجا به تدریج بزرگ و تبذیل به یک شهر مذهبی شد. شهرستان مشهد بعد از تهران بیشترین جمعیت را در خود جا داده است.